Portal diagnostyczny działający pod adresem www.diagnoza.macmillan.pl prowadzony jest przez spółkę Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.
1 Wprowadzenie
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) oraz prawa i obowiązki Portalu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna dla korzystania z Portalu, a w szczególności dla uzyskania dostępu do Materiałów (zdefiniowanych w § 2 poniżej).
 2. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: info@macmillan.pl
 3. Usługi Portalu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422).
2 Definicje Następujące wyrazy pisane w regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
 1. Administrator – administratorem Portalu jest Usługodawca;
 2. Klient – nauczyciel, lektor lub korepetytor, który dokonał rejestracji oraz posiada aktywną sesję logowania i uzyskał kod dostępu do któregoś z segmentów Portalu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Materiały – wszelkie materiały oraz pomoce edukacyjne, a w szczególności: testy, nagrania, prezentacje udostępnione na Portalu;
 5. Portal – internetowy portal diagnostyczny działający pod adresem www.diagnoza.macmillan.pl prowadzony przez Usługodawcę;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Usługodawca – Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.
3 Wymagania techniczne
 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. Posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet;
  2. Dostęp do sieci Internet;
  3. Adres poczty e-mail;
  4. Przeglądarka internetowa:
   1. Internet Explorer wersja 9 lub nowsza,
   2. Firefox wersja 27 lub nowsza,
   3. Opera wersja 22 lub nowsza,
   4. Chrome 35,
   5. Safari 5.1.7;
  5. ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli.
 2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Portalu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Portalu, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Niektóre materiały zamieszczone na Portalu w zależności od formatu, wymagają:
  1. *.doc/*.docx: Edytora tekstów Microsoft Word w wersji 2003 lub wyższej
  2. *.mp3: Plik muzyczny odtwarzany przez popularne programy muzyczne
  3. *.pdf: Plik odtwarzany przez Adobe Reader
  4. *.zip - plik skompresowany, który można rozpakować za pomocą wbudowanych narzędzi w Microsoft Windows od wersji 7 lub za pomocą darmowych programów dostępnych w Internecie.
4 Dostęp do Portalu
 1. Uzyskanie dostępu do Materiałów wymaga następujących czynności:
  1. Rejestracji
  2. Zalogowania
  3. Uzyskania kodów aktywacyjnych.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez stronę internetową www.diagnoza.macmillan.pl. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji.
 4. Brak podania kodu aktywacyjnego umożliwia zarejestrowanie oraz zalogowanie do Portalu, a także utworzenie grupy i dodanie uczniów, ale bez możliwości skorzystania z pozostałych usług, a w szczególności dostępu do Materiałów.
 5. Kody aktywacyjne dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników korzystających z serwisu www.staffroom.pl
 6. Kod aktywacyjny będzie przesłany do klienta mailem.
 7. Dostęp do Materiałów jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających kod aktywacyjny do danego sektora edukacyjnego. Portal podzielony został na następujące sektory:
  1. szkoła podstawowa, klasy 1- 3,
  2. szkoła podstawowa, klasy 4-8,
  3. szkoła gimnazjalna,
  4. szkoła średnia.
 8. Klient może posiadać dostęp do dowolnej ilości sektorów.
 9. Kody aktywacyjne będą umożliwiały dostęp do Materiałów tylko w danym roku szkolnym.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego.
 11. Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Niewolno korzystać z Portalu w sposób niezgodny z prawem.
 12. Dostęp do Portalu, a w szczególności adres e-mail użyty do rejestracji oraz hasło przypisane są do danego Klienta. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom. Klient nie może udostępniać Materiałów innym osobom, z wyłączeniem uczniów dla których te Materiały są przeznaczone.
 13. Każdej ze Stron przysługuje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. W razie złamania postanowień Regulaminu przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać na adres listowny lub elektroniczny wskazany w § 10 ust. 1.
5 Działalność Portalu Portal umożliwia dostęp i pobieranie następujących materiałów:
 1. Testy wraz z kluczem prawidłowych odpowiedzi Testy są widoczne dla nauczyciela w wybranych okresach czasu ustawionych przez redakcję. Oznacza to również, że tylko w wybranych przez redakcję okresach czasu nauczyciel może z testów skorzystać. Po wprowadzeniu wyników z danego testu będzie on widoczny na liście testów. Dzięki temu nawet w przyszłym roku szkolnym nauczyciel będzie mógł oglądać raporty z testu z zeszłego roku, ale nie będzie mógł wprowadzić, ani też zmodyfikować wyników. Dlatego też data dostępności testu oraz data wprowadzania wyników ma swój początek i koniec. Natomiast data dostępności raportów ma tylko datę początkową. Każdy test posiada klucz prawidłowych odpowiedzi.
 2. Pliki do pobrania Z każdy testem powiązany jest zestaw plików do pobrania takich jak mp3, pdf, zip/rar. Podpinane pliki mają przypisaną kategorię, która dla użytkownika wyświetla się jako inna ikonka do pobrania.
 3. Wyniki Portal umożliwia wprowadzanie wyników każdego ucznia (dla testu zamkniętego należy przy danym pytaniu podać odpowiedź wskazaną przez ucznia, dla pytań otwartych należy wskazać, czy odpowiedź była prawidłowa – maksymalna ilość punktów w zadaniu, lub nieprawidłowa – 0 pkt).
 4. Raporty Raporty są modułem podsumowującym wyniki ucznia i grupy (klasy) na tle populacji. Dostępne są pełne i zawężone wersje raportów. Zawężona wersja raportu zawiera wyniki ucznia oraz wskazówki dla ucznia wraz z porównaniem na tle populacji. Pełny raport zawiera szczegółowe informacje o wynikach z poszczególnych zadań i umiejętności porównanych na tle grupy (klasy), szkoły i populacji. Oba typy raportów dostępne są po przeliczeniu wyników populacji. Przeliczanie wyników będzie przeprowadzone dla każdego z testów cyklicznie w nocy.
6 Własność intelektualna
 1. Portal oraz Materiały, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Portalu, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych. Klient może jednak zwielokrotniać Materiały przez okres posiadania dostępu do Portalu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, na potrzeby prowadzonych przez niego zajęć.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. Modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub Materiałów (utworów) zamieszczonych w Portalu lub ich części, w szczególności zamieszczanie i udostępnianie bez wskazania autora Materiałów, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
7 Dane osobowe
 1. Podane przy rejestracji dane osobowe klienta przetwarzane będą przez Administratora na zasadach opisanych w Informacji o ochronie danych osobowych. Informacja ta umieszczona jest na stronie rejestracji oraz na koncie klienta w zakładce „Zalogowany” / „Edytuj konto”.
 2. Wprowadzone przez klienta dane uczniów (imiona i nazwiska) zostaną automatycznie zamienione na symbole. Będą się one składały z dwóch pierwszych liter imienia każdego ucznia, dwóch pierwszych liter nazwiska oraz 4 cyfr. Na przykład: uczeń Tomasz Kowalski będzie widoczny w serwisie jako TOKO1234.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe tylko klientów, zarejestrowanych na portalu.
8 Pliki cookies Portal może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Portalu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla Cookiem stosowanych w Portalu.
9 Wyłączenie odstąpienia od umowy
 1. Konsument wyraża zgodę, aby świadczenie usług przez Usługodawcę (a w szczególności umożliwienie dostępu do Materiałów) rozpoczęło się przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Dostęp do Materiałów będzie możliwy bezpośrednio po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego.
 2. Konsument tym samym akceptuje fakt iż na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy powołanej w § 11 ust. 1 lit. b) nie będzie mu przysługiwało tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
10 Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: helpdesk@macmillan.pl lub listownie na adres: Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa z dopiskiem dla administratora portalu diagnostycznego.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, adres mailowy oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2014, poz. 1422);
  2. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1225);
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2014 poz. 121).
 2. Zmiana Regulaminu wymaga każdorazowej zgody Klienta. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o zamierzonej zmianie Regulaminu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, przesyłając tekst jednolity nowego regulaminu na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018